Helsinki
The site is archival only and no longer updated after 1st March 2023.

For the latest statistical and research articles by Helsinki City Executive Office, please go to kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 1/2014

ASTA MANNINEN

Kulttuuri luo kaupunkiin osallistumismahdollisuuksia ja elinvoimaa

Kulturen engagerar stadsborna och skapar en livskraftig stad

Haastattelussa | Intervju med STUBA NIKULA

Missä kulttuuri luuraa, Stuba Nikula?

Var hittar vi kulturen, Stuba Nikula?

PEKKA MUSTONEN

Jäljittelijästä esikuvaksi - Helsingin kaupunkikulttuurin aktiiviset vuosikymmenet

Från plagierare till förebild - aktiva årtionden av stadskultur i Helsingfors

VESA KESKINEN

Helsinkiläiset haluavat yhteisöllistä kaupunkikulttuuria

Helsingforsbor vill ha stadskultur med gemenskap

HELENA KOTRO

Mitä mieltä ovat kaikkiruokaiset kulttuurinkuluttajat?

Vad tycker allätande kulturkonsumenter?

TARU LINDBLOM & PEKKA MUSTONEN

Ruokamaku ja legitiimit ruokatyypit helsinkiläisten 25–44-vuotiaiden keskuudessa

Smak och legitim mat bland 25–44-åringar i Helsingfors

ARTO KOSKELO

Helsingin ravintolakulttuurin uusi kukoistus

Ny blomstring för restaurantkulturen i Helsingfors

MERVI ILMONEN

Kivijalkaliikkeet rakentavat kaupunkia

Kvartersbutiker bygger upp staden

PASI MÄENPÄÄ

Tarvitaanko lähiöissä ostareita?

Behövs köpisar i förorterna?

OUTI RISSANEN

Pyöräilyn vaikuttamisrakenteet soluttautuvat kaupunginosiin

Cyklismens påverkningsstrukturer integreras i stadsdelarna

VILMA AHONEN

Merellinen Helsinki – ulottuvuuksia paikkabrändin rakentamiseen

Havshelsingfors – stoff för ett lokalt varumärke

ANNUKKA JYRÄMÄ & SAMI KAJALO

Yritysten ja organisaatioiden rooli alue- ja kaupunkibrändin rakentumisessa

Företags och organisationernas roll i varumärkning av regioner och städer 

 

 

Read issue

Kvartti 1/2014 pdf, 7.04 MB