Helsinki
The site is archival only and no longer updated after 1st March 2023.

For the latest statistical and research articles by Helsinki City Executive Office, please go to kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 4/2016

TIMO CANTELL

Pääkirjoitus | Ledare

NETTA MÄKI

Vieraskielisten määrä kasvaa nopeasti Helsingissä – turvapaikanhakijoiden vaikutus vähäinen

Invånarna med främmande modersmål ökar snabbt i Helsingfors – asylsökarnas inverkan liten

HELI SJÖBLOM-IMMALA

Pääkaupunkiseutu vetää pakolaistaustaisia muualta Suomesta

Huvudstadsregionen drar till sig folk med flyktningbakgrund från övriga Finland

PEKKA VUORI

Virolaisten muuttoliike Helsingin seudulle hiipuu

Inflyttningen av estländare till Helsingforsregionen minskar

NETTA MÄKI

Somalinkielisten hedelmällisyys ja perhekoko pienentyneet Helsingissä

Minskande fruktsamhet och familjestorlek bland somaliskspråkiga i Helsingfors

PASI SAUKKONEN

Mitä on kotoutuminen?

Vad är integration?

PASI SAUKKONEN

Maahanmuuttajien työllistyminen Helsingissä

Invandrares sysselsättning i Helsingfors

ANU YIJÄLÄ

Maahanmuuttajien työelämäintegraatiota ja taloudellista sopeutumista selvitetään tarkemmin

Invandrarnas arbetslivsintegration och ekonomiska anpassning utreds närmare

HAASTATTELU | INTERVJU

”Ensimmäisillä kohtaamisilla on merkitystä” – tutkimus englantia puhuvista, ammattitaitoisista irakilaisturvapaikanhakijoista Suomessa

”De första mötena har betydelse” – undersökning om engelskkunniga yrkeserfarna irakiska asylsökande i Finland

UUTISET | NYHETER

Maahanmuuttajanuorten Helsingin kehittämiseen vauhtia tutkimuksesta

Forskning ger fart åt utvecklingen av Invandrarungas Helsingfors

SUMMARY IN ENGLISH

Read issue

Kvartti 4/2016 pdf, 11.95 MB