Helsinki
The site is archival only and no longer updated after 1st March 2023.

For the latest statistical and research articles by Helsinki City Executive Office, please go to kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 2/2013

Sisältö

 • ASTA MANNINEN

  Avoin kaupunki kutsuu myös nuoria osallistumaan ja kehittämään

  En öppen stad inbjuder även unga att delta och utveckla
 • RITVA VILJANEN

  Kaupunki järjestää nuorille tilaa loistaa ja kuulua

  Staden bereder ungdomarna rum att glänsa och göra sina röster hörda
 • Haastattelussa | Intervju med: TOMMI L AITIO

  Nuorisotoimi panostaa tiedon käyttöön toiminnan suunnittelussa

  Ungdomsväsendet satsar på att utnyttja information i planeringen av verksamheten
 • PEKKA VUORI

  Nuorten väestöryhmien kehitys Helsingissä

  De unga befolkningsgrupperna i Helsingfors
 • ELINA LEINONEN

  Toinen sukupolvi tulee

  Andragenerationarna på kommande
 • TUUL A JORONEN

  Työn ja opiskelun ulkopuolisuus on ensimmäisen maahanmuuttajapolven ongelma

  Utan jobb eller studieplats – ett problem för första generationens invandrare
 • SEPPO LAAKSO & EEVA KOSTIAINEN

  Alueellisesti eriytynyt Eurooppa

  Ett regionalt differentierat Europa
 • PEKKA MUSTONEN & TARU LINDBLOM

  Urbaanien nuorten aikuisten monenkirjavat elämäntyylit

  Urbana unga vuxnas brokiga livsstilar
 • UUTISET | NYHETER

  Nuorten tilannetta tarkasteltiin tilastoseminaarissa

  Statistikseminariet studerade ungdomarnas situation

  Valtion avoimen tiedon ohjelma julki ja HRI:lle tunnustusta

  Det statliga programmet för öppen information offentligt, erkännande till HRI
 • LUETTUA | LÄST

  Tarkkaa kaupunkielämän kartoitusta 1950–70 

  Noggrann kartläggning av stadslivet 1950–70
 • SUMMARY

Read issue

Kvartti 2/2013 pdf, 5.94 MB