Helsinki
The site is archival only and no longer updated after 1st March 2023.

For the latest statistical and research articles by Helsinki City Executive Office, please go to kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 1/2018

TIMO CANTELL

Pääkirjoitus | Ledare

SEPPO LAAKSO & HEIKKI A. LOIKKANEN

Kaupungistuminen – viimeaikainen ilmiö vai pitkään jatkunut kehityskulku?

Urbaniseringen – ett färskt fenomen eller en gammal trend?

PASI SAUKKONEN

Maailma kaupungissa, kaupunki maailmassa

Världen inne i stan, stan ute i världen

PEKKA MUSTONEN

Urbaanista urbaaniin – miksi kaupunkilaiset haluavat matkustaa toisiin kaupunkeihin?

Från urbant till urbant – varför stadsbor vill resa till andra städer

TIMO CANTELL

Kohtaamisia ja kohtaamattomuutta – elämää suuressa kaupungissa

Att hälsa eller låta bli – liv i storstad

KATJA VILKAMA & JUKKA HIRVONEN

Helsingin alueellinen eriytyminen: kaksi lähestymistapaa segregaation seurantaan

Lokal differentiering i Helsingfors: två infallsvinklar på följning av segregation

ANU HENRIKSSON

Helsinki ja Tukholma kasvavat alakeskustojen kautta – monikeskuksisuus muutoksenhallinnan välineenä

Helsingfors och Stockholm växer genom underordnade kärnor – flerkärnighet som verktyg för ändringshantering

SUMMARY IN ENGLISH

Read issue

Kvartti 1/2018 pdf, 7.77 MB