Helsinki
The site is archival only and no longer updated after 1st March 2023.

For the latest statistical and research articles by Helsinki City Executive Office, please go to kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 3/2018

TIMO CANTELL

Pääkirjoitus

Ledare

ESA NIKUNEN

Ilmasto muuttuu – mitä tekee Helsinki?

Klimatet förändras – vad gör Helsingfors stad?

JUKKA HIRVONEN

Ympäristötietoisuus on hyvällä tasolla, mutta asenteet eivät aina heijastu käyttäytymiseen

Bra miljömedvetenhet, men attityderna efterlevs inte alltid

Haastattelussa | Intervju med JARI NIEMELÄ

Helsingin tiivistyminen on koetinkivi ihmisen ja luonnon yhteiselolle kaupungissa

Sammangyttring en prövosten för samlevnad mellan människa och natur i Helsingfors

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman hankkeet tuottivat tietoa ympäristöstä

Projekten i KatuMetro gav kunskap om miljön

SIMO LAAKKONEN & MATTI O. HANNIKAINEN

Ulkoistettu luonnonsuojelu – Helsingin luontoalueet ennen vuotta 1946

Naturskyddet flyttades ut – naturområden i Helsingfors före år 1946

INKERI VÄHÄ-PIIKKIÖ

Helsingin luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut ilmastonmuutoksen varjossa

Helsingforsnaturens mångfald och ekosystemtjänster i skuggan av klimatförändringen

VESA VIHANNINJOKI

Urbaanien paikkojen estetiikka: näkökulma kestävään kaupungistumiseen

Estetiken hos urbana ställen: perspektiv på hållbar urbanisering

PETTERI HUUSKA & ENNI AIRAKSINEN

Helsingin energiatietojen esittäminen 3D-kaupunkimallissa tuo työkaluja ilmastonmuutoksen hillintään

Presentation av Helsingfors energidata med 3D-stadsmodell ger verktyg för att motverka klimatförändringen

Read issue

Kvartti 3/2018 pdf, 7.45 MB