Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.
  • Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Aleksi Salonen.

Luottamus Helsingin poliisiin säilynyt vahvana

Helsingin turvallisuustutkimuksen mukaan kaupunkilaisilla on vankka luottamus poliisiin. Kyselyyn vuodenvaihteessa 2015/2016 vastanneista suomen- ja ruotsinkielisistä yhteensä 84 prosenttia luottaa Helsingin poliisin toimintaan paljon tai melko paljon.

Vastaajien luottamus Helsingin poliisiin on edelleenkin varsin vahva, vaikka Helsingin huumepoliisia koskeneet kohut saattavat näkyä tuloksessa. Toisaalta on hyvä huomata, että poliisiin erittäin paljon luottavia on nyt aiempaa enemmän.

Taulukko 1. Luottamus Helsingin poliisiin 2003, 2006, 2009, 2012 ja 2015 (%), suomen- ja ruotsinkieliset.

Helsinkiläisten luottamus poliisiin on vahva kaikissa vastaajaryhmissä. Tämä koski niin sukupuolta, ikää kuin koulutustaustaakin. Esimerkkinä tästä toimii oheinen ikäryhmittäinen tarkastelu.

Kuvio 1. Luottamus Helsingin poliisiin iän mukaan (N=4026)

Myös kantaväestön ja maahanmuuttajien käsitykset Helsingin poliisin luotettavuudesta olivat hyvin samanlaiset.

Taulukko 2. Suomen- ja ruotsinkielisten sekä vieraskielisten luottamus Helsingin poliisiin 2015, %

Kyselyssä ne, jotka vastasivat luottavansa Helsingin poliisiin ”melko vähän” tai ”erittäin vähän” ohjattiin erilliseen avokysymykseen, jossa kysyttiin syytä vähälle luottamukselle. Perusteluja antoi 198 henkilöä. Avovastaukset luokiteltiin yhdeksään eri aihepiiriin sen mukaan, mihin aiheeseen liittyviä asioita vastauksessa mainittiin (ks. Kuvio 2). Yhdessä vastauksessa saattoi olla viittauksia useampaan aihepiiriin.

Kuvio 2. Helsingin poliisiin melko vähän tai erittäin vähän luottavien perustelut, mainintojen lukumäärät (N=198)

Eniten luottamusta poliisiin näyttäisivät heikentävän näkemykset poliisin resurssien riittämättömyydestä sekä huonoista toimintatavoista. Vastaajat kokivat, että poliisilla ei riitä aikaa lievempien rikosasioiden selvittelylle eikä jalkautumiselle ihmisten pariin. Luottamusta heikensivät myös omakohtaiset kokemukset, Helsingin huumepoliisiin kohdistuneet rikosepäilyt, epätasa-arvoinen kohtelu, liikennevalvonnan puuteet sekä liiallinen voimankäyttö.

Osa vastaajista käytti tässä mahdollisuuden antaa myös kiitosta poliisille, vaikka olikin vastannut luottavansa poliisiin vain vähän.

* * * * * * *

Helsingin turvallisuustutkimuksen 2015 tuloksiin perustuvia artikkeleita julkaistaan Kvartti-verkkolehdessä pitkin vuotta. Artikkelit löytyvät kootusti tältä sivulta. Tutkimusraportti aiheesta valmistuu vuoden 2016 lopulla.

Lisätietoa tutkimuksesta:

Tutkija Vesa Keskinen, Helsingin kaupungin tietokeskus, sähköposti: vesa.keskinen(at)hel.fi

Turvallisuuskoordinaattori Katariina Kainulainen-D’Ambrosio, Helsingn kaupunginkanslia, sähköposti: katariina.kainulainen-dambrosio(at)hel.fi

Kommentoi