Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.
Artikkeli |  05.08.2021Timo Cantell

Pääkirjoitus 2/2021

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kaupunki on kaikille asukkailleen parempi paikka.

Helsinki on pyrkinyt vuosien 2017–2021 kaupunkistrategiansa mukaisesti maailman toimivimmaksi kaupungiksi. Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat perusedellytys sille, että jokainen kaupunkilainen voi elää Helsingissä hyvää elämää ja tulla palveluissa kunnioittavasti kohdatuksi sellaisena kuin on. Yksi tapa määritellä kaupungin toimivuutta onkin juuri asukkaiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen. 

Sukupuolten tasa-arvo on strategian mukaan läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Sukupuolten tasa-arvoon sisältyy naisten ja miesten välisen tasa-arvon lisäksi vaatimus syrjimättömyydestä sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella eli se huomioi myös sukupuolen moninaisuuden. Yhdenvertaisuuteen taas kuuluu, ettei ketään syrjitä esimerkiksi iän, kielen, alkuperän, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella. Jotta kaikki helsinkiläiset voivat tuntea kaupungin omakseen, Helsingin palveluiden on kyettävä vastaamaan taustoiltaan ja ominaisuuksiltaan erilaisten käyttäjien tarpeisiin. 

Syrjintäkiellon lisäksi Suomen lainsäädäntö edellyttää kaupungilta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden aktiivista ja suunnitelmallista edistämistä. Sitä varten tarvitaan tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta tällä hetkellä. Nykytilaa on arvioitava ja mitattava tilastojen, tutkimuksen ja muun tiedon valossa, jotta voidaan suunnitella todelliseen tilannekuvaan perustuvia toimenpiteitä. 

Tässä Kvartti-lehden numerossa käsitellään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilaa Helsingissä valtuusto- ja strategiakauden vaihtuessa. Lehden artikkeleissa käsitellään muun muassa nuorten kokemaa seksuaalista häirintää, ulkomaalaistaustaisten työsyrjintäkokemuksia, sukupuolitietoista budjetointia, osallisuuden yhdenvertaisuutta, kieli-ilmapiiriä sekä ikääntyneiden köyhyyttä. Viimeisten puolentoista vuoden ajan kaupungin toimintaympäristöä on muuttanut globaali koronapandemia, ja sen vaikutukset eri ihmisryhmien tilanteeseen nousevat myös esiin tämän lehden sisällössä. 

Lehden artikkelit ovat poimintoja tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevasta ajankohtaisesta tiedosta. Kaikkia laajaan teemaan sisältyviä tarkastelukulmia ja väestöryhmiä ei ole ollut mahdollista sisällyttää yhden lehden sivuille – siksikin, että tuoretta ja relevanttia Helsinki-kohtaista tietoa on saatavilla toisista aiheista paremmin kuin toisista. Siltä osin kuin tietopohjassa on puutteita, jatkotutkimus ja uudet tiedonkeruut ovat aiheellisia. Tulevissa Kvartti-lehdissä palataan joihinkin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sivuaviin teemoihin, myös uusien tietoaineistojen kautta.   

Lue koko lehti: Kvartti 2/2021

Kommentit

Kiitos paljon Kvartti-lehden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemanumeron mielenkiintoisesta asiasisällöstä. Helsingin vammaisneuvosto toi esiin päättyneen valtuustokauden raportissaan tutkimustiedon tarvetta eri tavoin toimimisesteisten kaupunkilaisten asemasta ja elämäntilanteista: "Kaupungin päätöksenteon pohjaksi ja kaikille kaupunkilaisille tarvitaan perustietoa, mitä eri tavoin vammaisten helsinkiläisten elämään kuuluu. Järjestelmälliseen tietopohjan keräämiseen tarvitaan kaupunkitietoyksikön tuottamaa laadullista ja tilastollista tutkimustietoa helsinkiläisistä, joilla on erilaisia toimintakyvyn rajoitteita. Tilastotiedon lisäksi vammaisneuvosto tuo esiin käytännön tosiasioita, jotka velvoittavat suhtautumaan vakavasti eri tavoin vammaisten ihmisten yhdenvertaisen osallistumisen esteisiin ja mahdollisuuksiin. Myös Helsingin kaupungin viestinnässä ja kaupunkikuvassa tulee tietoisesti lisätä kaupunkilaisten toimintakyvyn monimuotoisuuden näkyvyyttä. "

Kommentoi