Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.
Artikkeli |  04.03.2016Vesa Keskinen

Turvallisuustutkimuksen toteuttamisesta

Helsinkiläisten kokemuksia kaupungin turvallisuudesta on selvitetty varsin saman sisältöisillä asukaskyselyillä vuosina 2003, 2006, 2009 ja 2012. Myös tutkimusten otoskoko (5000–5500) ja kohderyhmä (15–74-vuotiaat suomen- ja ruotsinkieliset) ovat olleet yhtenevät. Vuoden 2003 tutkimuksen toteutti Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusyksikkö Helsingin poliisilaitoksen tilauksesta. Sen jälkeen tutkimus on tehty Helsingin kaupungin tietokeskuksessa.

Vuoden 2015 kyselyssä tutkimusjoukko laajennettiin koskemaan kaikkia 15–74 -vuotiaita helsinkiläisiä ilman kielirajoitusta, laitosväestö pois lukien. Otanta tehtiin entiseen tapaan siten, että jokaisesta peruspiiristä poimittiin yhtä monta henkilöä. Vastaajien osoite- ja kielitiedot saatiin Helsingin kuntarekisteristä. Otos tehtiin 5.11.2015. Suomen- ja ruotsinkielisiä poimittiin edelliskertojen tapaan 162 henkilöä eli yhteensä 5500. Näiden lisäksi muun kielisiä vastaajia poimittiin 33 peruspiiristä 50 henkilöä/peruspiiri eli yhteensä 1650 henkilöä. Östersundomin peruspiiri jätettiin tämän otoksen ulkopuolelle, koska alueella asuu muun kielisiä huomattavan vähän. Kokonaisotannaksi muodostui näin 7 150 henkilöä.

Koska Helsingin turvallisuuskyselyn taustalla on ollut alun perin poliisin toiminta ja tyytyväisyys siihen, lomakkeella on ollut aikaisemin runsaasti poliisia koskevia kysymyksiä. Uudessa kyselyssä näitä kysymyksiä vähennettiin ja tilalle otettiin muutama pelastuslaitosta koskeva kysymys.

Kyselylomakkeet postitettiin 20.11.2015. Lomakkeita lähetettiin viidellä eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi, viroksi, venäjäksi ja englanniksi, kuntarekisteristä saadun henkilön äidinkielen mukaan. Kaikille muun kielisille lähetettiin suomenkielinen vastauslomake. Kyselyyn pystyi vastaamaan myös internetissä, jossa oli vastausmahdollisuus kaikilla viidellä kielellä. Muistutuskortti lähetettiin 8.12.2015 niille, joiden vastausta ei tähän päivään mennessä ollut kirjattu. Kolmas muistutus vielä vastaamattomille, sisältäen saatekirjeen, kyselylomakkeen ja palautuskuoren, lähetettiin vuoden lopulla 29.12.2015. Vastauslomakkeiden vastaanotto ja internetkysely suljettiin 26.1.2016.

Tutkimuksen lopullinen aineisto muodostuu 4031 henkilön vastauksista. Tutkimuksen vastausprosentiksi tuli 57 prosenttia, kun huomioidaan ylipeitto (osoite tuntematon, muuttanut) ja tuplavastaukset. Suomen- ja ruotsinkielisten vastausaktiivisuutta (67 prosenttia) voidaan pitää poikkeuksellisen suurena, sillä vastaajamäärien lasku on yleinen trendi kyselytutkimuksissa.

Tutkimuksen aineistonkeruun suoritti Tutkimustie Oy. Tästä linkistä pääsee suomenkieliseen kyselylomakkeeseen.

Tutkimuksen tuloksia tullaan esittelemään Kvartti-verkkolehdessä pitkin vuotta. Artikkelit löytyvät kootusti tältä sivulta. Tutkimusraportti aiheesta valmistuu vuoden 2016 lopulla.

Lisätietoa tutkimuksesta:

Tutkija Vesa Keskinen, Helsingin kaupungin tietokeskus, sähköposti: vesa.keskinen(at)hel.fi

Turvallisuuskoordinaattori Katariina Kainulainen-D’Ambrosio, Helsingn kaupunginkanslia, sähköposti: katariina.kainulainen-dambrosio(at)hel.fi

Kommentoi