Kommentoi

Hei. Nimeni on Lasse T Laine, asuen Ruotsissa jonne muutin Vantaalta elokuussa-69 vierasopiskelijana jatkaakseni ensimmäisen vuoden filosofian opintoja Helsingissä maineikkaassa Uppsalan yliopistossa. Jo opiskelijana alotin oman tutkimustoiminnan, koska empiirinen psi- tutkimus 1850- luvulta lähtien oli osoittanut tarpeen tutkia nykytieteiden käsitteellistä purustaa- filosofien tehtäväkenttää. Aloitin kirjoittamaan omaa "Moments of Oneness"- paperikokoelmaa, ja vuonna74 keväällä jätin väitoskirjanin ensimmäisen version Filosofian laitokselle. Olkoonkin, että tämä versio oli opiskelijan yritys päästä sisään niin sosiaalisesti kuin käsitteellisesti tutkimusmaailmaan ja oli nyt jälkeenpäin arvioituna vaillinainen, mutta uuden tieteen paradigman perusote ja liittessä kirjoitettu tarve myös luovaan, synteettiseen tutkimukseen tuotiin esille, niin ko. opuksen käsittely oli tieteelliselle työlle päinvastainen. Kysymykseenasettavaa tieteellistä otetta ei autettu kehittymään. Näin siirryin opiskelemaan informaation käsittelyä ja sosiaalis-yhteiskunnallisia aineita, kuten Informationsteknik, Yhteiskunta suunnittelu, Itäblokki-maiden tietous, Sosiaaliantropologia ja Ekonominen historia. Jonkinlaisena vastalauseena en ottanut ulos lähes kaksinkertaisen Fil. kandi- tutkintoa vastaavaa aina lähes vuoteen 1982 kevät, eron jälkeen. Näiden aineiden opiskelijapapereissa kehitin omin päin uutta paradigmaa. Aluksi opiskelin suomalaisella opintolainalla, sittemmin paikallisen sairaalan tilapäisillä tiskityöllä, ja myöhemmin ruotsalaisella opintolainalla. Koska en saanut mitään tukea uuden paradigman kehittämiseen, perustin- 80 luvun alun lyhytaikaisten töiden jälkeen Kursverksamhet-opintopiirin vetäjänä ja myyjänä paikallisessa Gotsunda kaupinosan muutosprosessissa, läänin Työnhaku-viraston kontaktihenkilönä ja assistenttina, kotikielen (suomen) opettajana oman konsulttifirman marraskuussa Videodokumentation och Organisationsutveckling (sittemmin lyhentäen sen nimeksi Vidorg)- mentyäni takaisin tiskitöihin. Tiskityö rahoitti oman firman tietokoneistamisen ja markkinoinnin. Aloitin videodokumointitöillä, käännöstöillä, tietokoneistamalla Ahvenmaalla toimivan campinalueen omalla Macintosh- Panorama tietokantalsovellutuksella, mutta paikallisen liike-elämän epäsuoralla vastustuksella ja kateudella firman kehittäminen oli hidasta. Saadakseni laajoja niin teoreettisia kuin käytännöllisiä opintoja vastaavaa työtä paikallisen Maakäräjien (Landsting joka vastaa mm. läänin sairaanhoidosta yleishyödyllisten, julkisten palvelujen lisäksi) piirissä, aloitin mm. eMBA- opinnot vapaa-ajalla ja jatkoin Taloushistorian opintoja SINUS- pro gradutyössä. Tässä opintotyössä kehitin omat kyselyt ja kaavakkeen, jonka ohjelmoin Panorama-tietokantaan ja haastattelin Maakäräjien eri puolueiden Maakäräjä-johtajia (jotka olivat vastuussa virkamiesten avustamana paikallisen sairaanhoidon strategisesta kehittämisestä), läänin eri sairaaloiden johtajia, suunnitteluvirkamiehiä ja myös ammattiyhdistysten johtoa (jotka kuitenkin kieltäytyivät tulla mukaan). Kyseisessä SINUS- pitkänajan projektissa 1990- 2012 esitin ensimmäisessä paperissa- 90 perusteellisen ehdotuksen sairaanhoidon kehittämiseksi niin suunnitelun uudenlaisessa tietokoneistamisessa, budgetin uudenlaiseksi malliksi sen modulaatiomiseksi- myös uusien lisämoduulien avulla- organisaation kehittämiseksi eri tunnusluvuin, ekonomian muuttamiseksi uuden Arvoteoriani pohjalla "joustavalla hinnoituksella" (flex-priser) ja uudella yhteiskuntamallilla "Osittain markkina ohjattu malli", joka yhdistää niin uudenlaisen, moniulotteisen ihmiskäsityksen (että ihminen on enemmän kuin nykyparadigman opettama keho, jossa sielullinen ja mentaalinen elämä esitetään aivojen neuraalisina prosesseina- ts. jatkaen perinteistä, filosofista keskustelua onkon Sielu- mieli olemassa ja jotain muuta kuin fyysisiin prosesseihin palautuvaa- oman moniulotteisen Todellisuus- käsitteen ja uudenlaisen filosofiani pohjalta joka asettaa nykyparadigman kyseenalaiseksi esittäen sen vain uuden, laajemman alatapauksena). Valitettavasti ei niin paikallinen tutkimusmaailma, media, politiikka (olin mennyt myös mukaan Sosiaalidemokraattiseen puolueeseen paikallisen suomenkielisen soc.dem-seuran puheenjohtajana- 84- 88) kuin elinkeinoelämäkään kommentoinut ko. töitä vaikka sainkin toisen paperin hyväksytyksi Gävlen korkeakoulun eMBA- etäopinnoissa. Viimeinen työni tässä pitkänajan projektissa on luettavissa Issuu.com- sivuilla (etsi Lasse T Laine). Yritin myös päästä ulos paikallisesta vähättelystä maailmalle, kommentoiden suomaista keskustelua mm. SOTE- uudistuksista Kauppalehdessä, yrittämällä vaikuttaa USA:n silloisen presidentin aluellepanemaa sairaanhoidon uudistusta omalla M.O.- (Management Option) projektinmaksutavalla, jota soveltamalla ns. M.O. Health Care Exchange:ssä olisi voinut ikäänkuin yhdistää demokraattisen puolueen ja republikaanien eri mallit, ottaen huomioon paikallisen kultturin erot verrattuina Eurooppalaiseen sairaanhoitoon. Panin kyseinen ehdotuksen myös Googlen ilmaisille webbisivuille, osoitteessa https://sites.google.com/site/vidorghcproject/ Koskien näin keskustelua eri työpaikkojen vähentymismuutoksesta. Mielestäni vallitsevat tutkimuksen liikkuvat vielä nykyparadigman sisällä, joiden otetta voidaan uuden, laajemman paradigman valossa laajentaa seuraavasti: 1. Arvojen muutos: Perustuen uuteen, moniulotteiseen Todellisuus- ja Ihmiskäsitykseen, uusien teorioiden valossa kehittämiini ratkaisuihin esim. yhteiskuntasuunnitelussa (NMEP- makro suunnitelumalli joka ikäänkuin vauhdittaa eri yhteiskuntasektoreiden vaikutusta toisiinsa saaden aikaan moniulotteisen, kestävän kehityksen, uudenlaisen paikallisdemokratiaan perustuvan yhteiskuntaelämän, uudenlaista rakentamista, vanhusten- ja lasten hoitoa, liikenne teknonoliaa jne), sairaanhoidossa liukuvan hinnoittelun avulla (Ruotsissa on ko. ote jo otettu käyttöön autojen verotuksessa ns. Bonus- Malus mallilla). Myöhemmin aloittamalla kustannutoiminnalla- jäätyäni eläkkeelle -90 luvun ja 20-luvun alun työttömyys vaiheen jälkeen aloittamallanin lehdenjakaja- yötyöstä (joka päivä, puolityö joulukuu 2001- helmikuuu 2017)- olen kirjassani "Röd Miljö" esittänyt myös uuden paradigman aiheuttamaa muutosta mm. maanpuolustuksessa ja opintotoiminassa, sekä- jos oma teoriani uudeksi "5 Voiman malliksi" osoittautuisi oikeksi uudella teknologialla gravitaation käytössä ns. "lentävissä autoissa", jolloin mm. NMEP- mallin soveltaminen tullee mahdolliseksi. Arvojen muutos perustuu selittämiseeni aiemmasta, uskonnollisesta ns. "karman laista" nyt tieteellisesti, jolloin Sielu- Minä jälleensyntyy uuteen kehoon omien, eettisten valintojen ja käyttäytymisen pohjalta, seilittäen näin mm. kristinuskossa esitetyn "Kultaisen säännön" tieteellisesti, ko. mentaalis- kausaali lain pohjalla. Filosofisesti uusi Todellisuus- ja Ihmiskäsitys ikäänkuin romuttaa vallitsevan absoluuttiseen ja vastakohtaisten käsitteiden avulla toimivaan ajatteluun perustuvan etiikan säännön: "Not from is to ought" (G.E. More). 2. Mentalisointi: yllämainitussa ensimmäisessä väitöskirja-versiossa- sen liitteessä esittämäni ote miten tiede elämää voitaisiin saada enemmän syntesiin perustuvaa luovuutta ja moni-tieteellisestä tutkimusta edistäväksi-; sairaalaitosten piirissä mentalisen voivan hyväksikäytöksi (mental healing, jonka on osoitettu toimivan psi- laboratoriotutkimuksissa- katso mm. William Braud: Distant Mental Influence- Its Contributions to Science, Healing and Human Interactions, Humpton Roads Publ Company, 2003). On hyvin paljon mahdollista että esim. liikenne-elämää, ja tietokoneistamista voidaan kehittää, jos voidaan luoda interaktiiviset liittymät mm. AI- ohjattujen tietokoneiden, tietokonesovellutusten ja ihmis ajattelun välillä, saaden aikaan monenlaisia, uudenlaisia palveluja. Ihmisten (Homo Sapiens) kehittyessä- jos uusi paradigma ja sen aksiomaattiseen perustamuutokseen perustuva "Todellinen Muutos" (Real Change, josta olen blogannut mm. Facebookissa ja eri blogeissani ottaen osaa mm. ruotsalaisen yhteiskunnan muutoskeskusteluun blogillani https://vidorghelps.blogspot.com/ (saamatta kuitenkaan koskaan mitään, julkista palautetta tai parempia työtehtäviä työelämässä, firmassani tai poliittisen vaikuttamisen mahdollisuuksia) 3. Globalisointi: Mielestäni uusi paradigma ja mm. sen moniulotteinen Ekologia- teoria saa aikaan mm. polittisesti uudenlaisia mahdollisuuksia: vertaa ehdotukseeni Sosiaalidemokratian peruskäsitysten Solidaarisuus, Ihmisarvo ja Vastuullisuus muutokseen uudella ihmiskäsitykselläni. Olen eurooppalaisissa bloggikirjoituksissa esittänyt mm. miten Euroa voitaisiin kehittää tämän uuden Ekologia teorian avulla; miten M.O- instrumenttia voisi käyttää mm. EIB- ja ECB- pankkien toiminnassa (ei odotuksiin perustuvaa finanssi-toimintaa, vaan jo saavutettujen tulosten perustuvaa, soveltamalla M.O.- instrumenttiä ns. synteettisenä derivaatta- instrumenttinä esim. Climate Change- pörsseissä, jolloin innovatiiviset yrityksen voisivat saada parempaa rahoitusta uusien innovaatioiden kehittämiseksi. Kyseinen instrumentti voisi Förmedling M.O. - firmani pohjalta saada aikaan myös uusia työpaikkoja globaalisesti eri Franchising- business toiminnoissa. Olen viimeaikoina myös alkanut ajattelun, miten kansainvälistä Covid9- pandemian aiheuttamaa taloudellista, negatiivista muutosta voitaisiin kääntään positiiviseksi, monikansalliseksi "Rauhantyön- projektiksi", kommentoimalla USA:n nykyajan presidentin ja hänen hallituksensa ehdotusta Israel- Palestina kriisin ratkaisuksi laajentamalla sitä, ottaen mukaan niin EU:n, Venäjän kuten Kiinankin mukaantulon ko. IS-PAL projekti- laajennukseen, jolloin Syrian kriisin ja nykyglobalisaation aiheuttamat negatiiviset pakolaisvirrat voitaisiin kääntää ja samalla saada aikaan uusia työpaikkoja niin ko. maiden elinkeinoelämässä, kuten paikallisella tasolla Israelissa (ehdotus on esitetty e-kirjana saitillani ja sen Ecwid- storella, https://vidorg.wordpress.com ja lenkki sen beställa- sivulta https://store6186001.ecwid.com/ - e-kirjat ovat pdf- pohjaisia ja Ecwid https- sivuilla luodun oman kontoyhtyden jälkeen maksettavissa Paypal- maksuna, jonka jälkeen Ecwid lähettää epostin ko. kirjan noutoon. Olen ym vidorg- blogeissa ja Ruotsin suurlehtien kommenteissani esittänyt myös tarpeen YK:n Turvallisuusneuvoston muutostarpeeseen uuden globalisointi- käytäntöjen mahdollistamiseksi ja diktatooristen valtioiden kriisien tukahduttamiseksi jo alkuunsa. Runoissani- käyden läpi avioeroprosessin aikana omaa elämääni ikäänkuin itseterapiana, olen myös esittänyt ajatuksia Maailman- pankin ja Kansainvälisen IMF- organisaation uudenlaisiksi lainasysteemiksi, sekä paikallisiksi yhteiskuntasopimuksiksi runossanin "Palkanantajarahasto" (Löngivarfond, muutosehdotus aiempaan keskusteluun Ruotsissa ns. Löntagar-fonder, mikä tyrmättiin elinkeinoelämän jyrkän vastustuksen vuoksi liian yksipuolisena muutoksena työmarkkinaosapuolten välillä. Ehkä uudenlainen käytäntö saisi aikaan myös uusien työpaikkojen luomista? Yhteenveto: Esitetyt, mielenkiintoiset keskustelut Kvartti 2/2020 | 25.08.2020Henrik Lönnqvist, Minna Salorinne - lehdessä perustuvat nykytieteen vallitsevaan paradigmaan ja sen filosofisen aksiomatiikan pohjalta kehitettyjen nykytieteiden keskusteluun. Jos tiede-elämä, media, polittinen-, liike- ja kulttuurielämä avautuisi demokraattiseen keskusteluun uudesta tieteiden paradigmasta- jota olen kehittänyt luovasti omin päin, ikäänkuin kääntäen yhteiskunnisesti marginalisoidun elämäni mielekkääksi toiminnaksi seuraten tieteen perusperiaatetta vapaaksi tiedon kyseenalaistamiseksi- olisivat mahdollisuudet uudenlaisen yhteiskunnalisen ja polittisen elämän luomiseen todella poikkeavat. Esitetyt uudet teoriat ja mallit perustuvat niin empiirisesti havaittuihin tieteellisiin datoihin kuin spontaaneihin ihmisten kokemuksiin- myös omiini- eri aikoina ja eri kulttuuripiireissä. Jos uusi tieteen paradigma todettaisiin pitävän, niin sen alkuunpaneman kultuurievoluution saisi aikaan mitä suuremmalla todennäköisyydellä myös uusia työpaikkoja, uudenlaisen ihmis- ja todellisuuskäsitykseen ja niiden perusteella luotujen uusien teknologioiden ja arvojen välityksellä. Tieteen historiassa on mm. Thomas Kuhn esittänyt, miten ko. paradigma- konflikti saadaan ratkaistua uusien sukupolvien myötä. Mutta jotta ko. globaalisen kulttuurin pohjalla oleva muutos saataisiin aikaan, sen on saatava alku myönteiseen prosessiin, julkisesti, eikä marginalisoitava yksityishenkilön kummalliseksi elämäksi. Näin ollen käsitän myös Covid19- pandemian ikäänkuin moniulotteisen, jatkuvan Elämän- prosessin antamaksi palautteeksi, kun argumentointiin perustuva, demokraattinen muutosehdotus on painettu syrjään ja estetty vaikuttamasta Elämän aksioomien mukaan: Yhtenäisyys, Kehitys ja Jatkuvuus. Myös jo ravisuttava Climate Change tulipaloineen, myrskyineen, tulvineen, veden puutteeseen, ja eri eläinlajien sukupuuttokuolemiseen saanee pidemmällä tähtäimellä myös ihmisten (Homo Sapiens) jos ei sukupuuttoon kuolemiseen niin yleiseen marginalisoitumiseen, jolloin myös keskustelu eri työpaikoista palautuu keskusteluun siitä filosofisesta pohjasta mille tämä maailma on rakennettu nykyisessä sivilisaatiossa. Lasse T Laine filosofi- yhteiskuntatieteilijä, yrittäjä, kirjailija Uppsala, Ruotsi