Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 1/2014

ASTA MANNINEN

Kulttuuri luo kaupunkiin osallistumismahdollisuuksia ja elinvoimaa

Kulturen engagerar stadsborna och skapar en livskraftig stad

Haastattelussa | Intervju med STUBA NIKULA

Missä kulttuuri luuraa, Stuba Nikula?

Var hittar vi kulturen, Stuba Nikula?

PEKKA MUSTONEN

Jäljittelijästä esikuvaksi - Helsingin kaupunkikulttuurin aktiiviset vuosikymmenet

Från plagierare till förebild - aktiva årtionden av stadskultur i Helsingfors

VESA KESKINEN

Helsinkiläiset haluavat yhteisöllistä kaupunkikulttuuria

Helsingforsbor vill ha stadskultur med gemenskap

HELENA KOTRO

Mitä mieltä ovat kaikkiruokaiset kulttuurinkuluttajat?

Vad tycker allätande kulturkonsumenter?

TARU LINDBLOM & PEKKA MUSTONEN

Ruokamaku ja legitiimit ruokatyypit helsinkiläisten 25–44-vuotiaiden keskuudessa

Smak och legitim mat bland 25–44-åringar i Helsingfors

ARTO KOSKELO

Helsingin ravintolakulttuurin uusi kukoistus

Ny blomstring för restaurantkulturen i Helsingfors

MERVI ILMONEN

Kivijalkaliikkeet rakentavat kaupunkia

Kvartersbutiker bygger upp staden

PASI MÄENPÄÄ

Tarvitaanko lähiöissä ostareita?

Behövs köpisar i förorterna?

OUTI RISSANEN

Pyöräilyn vaikuttamisrakenteet soluttautuvat kaupunginosiin

Cyklismens påverkningsstrukturer integreras i stadsdelarna

VILMA AHONEN

Merellinen Helsinki – ulottuvuuksia paikkabrändin rakentamiseen

Havshelsingfors – stoff för ett lokalt varumärke

ANNUKKA JYRÄMÄ & SAMI KAJALO

Yritysten ja organisaatioiden rooli alue- ja kaupunkibrändin rakentumisessa

Företags och organisationernas roll i varumärkning av regioner och städer 

 

 

Lue lehti

Kvartti 1/2014 pdf, 7.04 MB