Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 1/2018

TIMO CANTELL

Pääkirjoitus | Ledare

SEPPO LAAKSO & HEIKKI A. LOIKKANEN

Kaupungistuminen – viimeaikainen ilmiö vai pitkään jatkunut kehityskulku?

Urbaniseringen – ett färskt fenomen eller en gammal trend?

PASI SAUKKONEN

Maailma kaupungissa, kaupunki maailmassa

Världen inne i stan, stan ute i världen

PEKKA MUSTONEN

Urbaanista urbaaniin – miksi kaupunkilaiset haluavat matkustaa toisiin kaupunkeihin?

Från urbant till urbant – varför stadsbor vill resa till andra städer

TIMO CANTELL

Kohtaamisia ja kohtaamattomuutta – elämää suuressa kaupungissa

Att hälsa eller låta bli – liv i storstad

KATJA VILKAMA & JUKKA HIRVONEN

Helsingin alueellinen eriytyminen: kaksi lähestymistapaa segregaation seurantaan

Lokal differentiering i Helsingfors: två infallsvinklar på följning av segregation

ANU HENRIKSSON

Helsinki ja Tukholma kasvavat alakeskustojen kautta – monikeskuksisuus muutoksenhallinnan välineenä

Helsingfors och Stockholm växer genom underordnade kärnor – flerkärnighet som verktyg för ändringshantering

SUMMARY IN ENGLISH

Lue lehti

Kvartti 1/2018 pdf, 7.77 MB