Kvartti 2/2013

Sisältö

 • ASTA MANNINEN
  Avoin kaupunki kutsuu myös nuoria osallistumaan ja kehittämään
  En öppen stad inbjuder även unga att delta och utveckla
 • RITVA VILJANEN
  Kaupunki järjestää nuorille tilaa loistaa ja kuulua
  Staden bereder ungdomarna rum att glänsa och göra sina röster hörda
 • Haastattelussa | Intervju med: TOMMI L AITIO
  Nuorisotoimi panostaa tiedon käyttöön toiminnan suunnittelussa
  Ungdomsväsendet satsar på att utnyttja information i planeringen av verksamheten
 • PEKKA VUORI
  Nuorten väestöryhmien kehitys Helsingissä
  De unga befolkningsgrupperna i Helsingfors
 • ELINA LEINONEN
  Toinen sukupolvi tulee
  Andragenerationarna på kommande
 • TUUL A JORONEN
  Työn ja opiskelun ulkopuolisuus on ensimmäisen maahanmuuttajapolven ongelma
  Utan jobb eller studieplats – ett problem för första generationens invandrare
 • SEPPO LAAKSO & EEVA KOSTIAINEN
  Alueellisesti eriytynyt Eurooppa
  Ett regionalt differentierat Europa
 • PEKKA MUSTONEN & TARU LINDBLOM
  Urbaanien nuorten aikuisten monenkirjavat elämäntyylit
  Urbana unga vuxnas brokiga livsstilar
 • UUTISET | NYHETER
  Nuorten tilannetta tarkasteltiin tilastoseminaarissa
  Statistikseminariet studerade ungdomarnas situation
  Valtion avoimen tiedon ohjelma julki ja HRI:lle tunnustusta
  Det statliga programmet för öppen information offentligt, erkännande till HRI
 • LUETTUA | LÄST
  Tarkkaa kaupunkielämän kartoitusta 1950–70 
  Noggrann kartläggning av stadslivet 1950–70
 • SUMMARY

Lue lehti

Kvartti 2/2013 pdf, 5.94 MB