Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 2/2013

Sisältö

 • ASTA MANNINEN

  Avoin kaupunki kutsuu myös nuoria osallistumaan ja kehittämään

  En öppen stad inbjuder även unga att delta och utveckla
 • RITVA VILJANEN

  Kaupunki järjestää nuorille tilaa loistaa ja kuulua

  Staden bereder ungdomarna rum att glänsa och göra sina röster hörda
 • Haastattelussa | Intervju med: TOMMI L AITIO

  Nuorisotoimi panostaa tiedon käyttöön toiminnan suunnittelussa

  Ungdomsväsendet satsar på att utnyttja information i planeringen av verksamheten
 • PEKKA VUORI

  Nuorten väestöryhmien kehitys Helsingissä

  De unga befolkningsgrupperna i Helsingfors
 • ELINA LEINONEN

  Toinen sukupolvi tulee

  Andragenerationarna på kommande
 • TUUL A JORONEN

  Työn ja opiskelun ulkopuolisuus on ensimmäisen maahanmuuttajapolven ongelma

  Utan jobb eller studieplats – ett problem för första generationens invandrare
 • SEPPO LAAKSO & EEVA KOSTIAINEN

  Alueellisesti eriytynyt Eurooppa

  Ett regionalt differentierat Europa
 • PEKKA MUSTONEN & TARU LINDBLOM

  Urbaanien nuorten aikuisten monenkirjavat elämäntyylit

  Urbana unga vuxnas brokiga livsstilar
 • UUTISET | NYHETER

  Nuorten tilannetta tarkasteltiin tilastoseminaarissa

  Statistikseminariet studerade ungdomarnas situation

  Valtion avoimen tiedon ohjelma julki ja HRI:lle tunnustusta

  Det statliga programmet för öppen information offentligt, erkännande till HRI
 • LUETTUA | LÄST

  Tarkkaa kaupunkielämän kartoitusta 1950–70 

  Noggrann kartläggning av stadslivet 1950–70
 • SUMMARY

Lue lehti

Kvartti 2/2013 pdf, 5.94 MB