Kvartti 3/2016

TIMO CANTELL
Pääkirjoitus
Ledare

Haastattelussa | Intervju med TOMMI LAITIO
Osallisuus on muutakin kuin puistojuhlaa - helsinkiläiset saamassa uuden vuorovaikutusmallin
Delaktighet är inte bara parkfester - ny interaktionsmodell för helsingforsarna

PASI MÄENPÄÄ & MAIJA FAEHNLE
Kaupunkiaktivismi voimavarana
Stadsaktivism som resurs

TARU LINDBLOM & PEKKA MUSTONEN
Helsinkiläiset myönteisiä vertaiskaupalle
Helsingforsborna positiva till direkthandel konsumenter emellan

VEIKKO ERANTI
Mikä rakentamisessa rassaa? NIMBY-ilmiö ja kaavoittaminen Helsingissä
Varför stör byggandet? NIMBY och planläggning i Helsingfors

JENNI KUOPPA
Miksi käveltävyyden mittarit eivät riitä? Näkökulmia kävelemiseen ja kaupunkisuunnitteluun
Varför räcker det inte med mätare för gåbarhet? Synpunkter på stadsplanering och fotgängarskap

ANNA IDSTRÖM
Sosiaalinen media, teknologia ja demokratiakehitys - kokemuksia meiltä ja maailmalta
Social media, teknologi och demokratisk utveckling - erfarenheter hos oss och ute i världen

PETTERI RÄISÄNEN & REETTA SARIOLA
Taiteen perusopetukseen osallistuminen Helsingissä
Deltagande i den grundläggande konstundervisning i Helsingfors

PEKKA MUSTONEN & TARU LINDBLOM
Kulttuuriosallistuminen ja kulttuurimuodoista pitäminen Helsingissä
Kulturdeltagande och kulturpreferenser i Helsingfors

VESA KESKINEN
Julkisia ja yksityisiä tiloja - missä helsinkiläiset harrastavat liikuntaa?
I offentliga och privata utrymmen - helsingforsarna motionerar

UUTISET | NYHETER
Myllypuron uutta kampusta luodaan yhteiskehittämisen keinoin
Nytt kampus i Kvarnbäcken byggs genom samutvecklande

Lue lehti

Kvartti 3/2016 pdf, 7.38 MB