Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 3/2016

TIMO CANTELL

Pääkirjoitus

Ledare

Haastattelussa | Intervju med TOMMI LAITIO

Osallisuus on muutakin kuin puistojuhlaa - helsinkiläiset saamassa uuden vuorovaikutusmallin

Delaktighet är inte bara parkfester - ny interaktionsmodell för helsingforsarna

PASI MÄENPÄÄ & MAIJA FAEHNLE

Kaupunkiaktivismi voimavarana

Stadsaktivism som resurs

TARU LINDBLOM & PEKKA MUSTONEN

Helsinkiläiset myönteisiä vertaiskaupalle

Helsingforsborna positiva till direkthandel konsumenter emellan

VEIKKO ERANTI

Mikä rakentamisessa rassaa? NIMBY-ilmiö ja kaavoittaminen Helsingissä

Varför stör byggandet? NIMBY och planläggning i Helsingfors

JENNI KUOPPA

Miksi käveltävyyden mittarit eivät riitä? Näkökulmia kävelemiseen ja kaupunkisuunnitteluun

Varför räcker det inte med mätare för gåbarhet? Synpunkter på stadsplanering och fotgängarskap

ANNA IDSTRÖM

Sosiaalinen media, teknologia ja demokratiakehitys - kokemuksia meiltä ja maailmalta

Social media, teknologi och demokratisk utveckling - erfarenheter hos oss och ute i världen

PETTERI RÄISÄNEN & REETTA SARIOLA

Taiteen perusopetukseen osallistuminen Helsingissä

Deltagande i den grundläggande konstundervisning i Helsingfors

PEKKA MUSTONEN & TARU LINDBLOM

Kulttuuriosallistuminen ja kulttuurimuodoista pitäminen Helsingissä

Kulturdeltagande och kulturpreferenser i Helsingfors

VESA KESKINEN

Julkisia ja yksityisiä tiloja - missä helsinkiläiset harrastavat liikuntaa?

I offentliga och privata utrymmen - helsingforsarna motionerar

UUTISET | NYHETER

Myllypuron uutta kampusta luodaan yhteiskehittämisen keinoin

Nytt kampus i Kvarnbäcken byggs genom samutvecklande

Lue lehti

Kvartti 3/2016 pdf, 7.38 MB