Kvartti 4/2013

ASTA MANNINEN
Kaupunginosien mosaiikki muuttuu yhä moninaisemmaksi
Mosaiken av stadsdelar blir allt mera varierad

Haastattelussa | Intervju med RIKHARD MANNINEN
Yleiskaava auttaa asuinalueita pysymään kelkassa
Generalplanen hjälper bostadsområden att hänga med

KATJA VILKAMA & MARI VAATTOVAARA
Kansainvälistä vertailua ja kynnysarvoja
Internationell jämförelse och tröskelvärden?

LIESELOTTE BICKNESE
Elämänlaadun mittaaminen Amsterdamin asuinalueilla
Mäta livskvalitet i bostadsområden i Amsterdam

KATJA VILKAMA & HENRIK LÖNNQVIST
Ovatko alueelliset erot betoniin valettuja?
Är de regionala skillnaderna gjutna i betong?

VENLA BERNELIUS
Eriytyvät kaupunkikoulut - segregaation eteneminen koulujen oppilaspohjan ja oppilaiden kouluvalintojen kautta
Differentiering mellan skolor i städer - segregation genom skolornas elevunderlag och elevernas val av skola

MATS STJERNBERG
Lähiötutkimus tuo esiin lähiöiden moninaisuuden
Förortsforskning tar fram mångfalden i förorterna

OLLI NUUTILA
Suomalaista somalielämää Meri-Rastilassa
Finländsk förortsliv på somaliska i Havs-Rastböle

JARKKO RASINKANGAS
Onko Turun kaupunkiseutu erilainen?
Är Åbo stadsregion annorlunda?

UUTISET: Naapuruston vaikutusta on vaikea osoittaa
NYHETER: Det är svårt att påvisa grannskapets inverkan

SUMMARY IN ENGLISH

Lue lehti

Kvartti 4/2013 pdf, 5.67 MB