Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 4/2013

ASTA MANNINEN

Kaupunginosien mosaiikki muuttuu yhä moninaisemmaksi

Mosaiken av stadsdelar blir allt mera varierad

Haastattelussa | Intervju med RIKHARD MANNINEN

Yleiskaava auttaa asuinalueita pysymään kelkassa

Generalplanen hjälper bostadsområden att hänga med

KATJA VILKAMA & MARI VAATTOVAARA

Kansainvälistä vertailua ja kynnysarvoja

Internationell jämförelse och tröskelvärden?

LIESELOTTE BICKNESE

Elämänlaadun mittaaminen Amsterdamin asuinalueilla

Mäta livskvalitet i bostadsområden i Amsterdam

KATJA VILKAMA & HENRIK LÖNNQVIST

Ovatko alueelliset erot betoniin valettuja?

Är de regionala skillnaderna gjutna i betong?

VENLA BERNELIUS

Eriytyvät kaupunkikoulut - segregaation eteneminen koulujen oppilaspohjan ja oppilaiden kouluvalintojen kautta

Differentiering mellan skolor i städer - segregation genom skolornas elevunderlag och elevernas val av skola

MATS STJERNBERG

Lähiötutkimus tuo esiin lähiöiden moninaisuuden

Förortsforskning tar fram mångfalden i förorterna

OLLI NUUTILA

Suomalaista somalielämää Meri-Rastilassa

Finländsk förortsliv på somaliska i Havs-Rastböle

JARKKO RASINKANGAS

Onko Turun kaupunkiseutu erilainen?

Är Åbo stadsregion annorlunda?

UUTISET: Naapuruston vaikutusta on vaikea osoittaa

NYHETER: Det är svårt att påvisa grannskapets inverkan

SUMMARY IN ENGLISH

Lue lehti

Kvartti 4/2013 pdf, 5.67 MB