Kvartti 4/2016

TIMO CANTELL
Pääkirjoitus | Ledare

NETTA MÄKI
Vieraskielisten määrä kasvaa nopeasti Helsingissä – turvapaikanhakijoiden vaikutus vähäinen
Invånarna med främmande modersmål ökar snabbt i Helsingfors – asylsökarnas inverkan liten

HELI SJÖBLOM-IMMALA
Pääkaupunkiseutu vetää pakolaistaustaisia muualta Suomesta
Huvudstadsregionen drar till sig folk med flyktningbakgrund från övriga Finland

PEKKA VUORI
Virolaisten muuttoliike Helsingin seudulle hiipuu
Inflyttningen av estländare till Helsingforsregionen minskar

NETTA MÄKI
Somalinkielisten hedelmällisyys ja perhekoko pienentyneet Helsingissä
Minskande fruktsamhet och familjestorlek bland somaliskspråkiga i Helsingfors

PASI SAUKKONEN
Mitä on kotoutuminen?
Vad är integration?

PASI SAUKKONEN
Maahanmuuttajien työllistyminen Helsingissä
Invandrares sysselsättning i Helsingfors

ANU YIJÄLÄ
Maahanmuuttajien työelämäintegraatiota ja taloudellista sopeutumista selvitetään tarkemmin
Invandrarnas arbetslivsintegration och ekonomiska anpassning utreds närmare

HAASTATTELU | INTERVJU
”Ensimmäisillä kohtaamisilla on merkitystä” – tutkimus englantia puhuvista, ammattitaitoisista irakilaisturvapaikanhakijoista Suomessa
”De första mötena har betydelse” – undersökning om engelskkunniga yrkeserfarna irakiska asylsökande i Finland

UUTISET | NYHETER
Maahanmuuttajanuorten Helsingin kehittämiseen vauhtia tutkimuksesta
Forskning ger fart åt utvecklingen av Invandrarungas Helsingfors

SUMMARY IN ENGLISH

Lue lehti

Kvartti 4/2016 pdf, 11.95 MB