Helsinki
Sidan uppdateras inte efter den 1 mars 2023, och kommer att tas bort.

Du hittar stadskansliets senaste statistik- och forskningsartiklar på kaupunkitieto.hel.fi.

Artiklar

Kvartti 4/2013 |  30.01.2014Teemu Vass

Nyheter: Det är svårt att påvisa grannskapets inverkan

Med grannskapseffekt (neighbourhood effect) avses att boende på ett sämre ställt område inskränkerindividens möjligheter att klara sig i livet. Inte endast individens egna förutsättningar påverkar framgången, utan även livsmiljön är som en ytterligare broms.

Läs mer>
Kvartti 2/2013 |  20.06.2013Teemu Vass

Nyheter: Statistikseminariet studerade ungdomarnas situation

Specialforskare Reija Paananen från Institutet för hälsa och välfärd berättade om materialet i undersökningen om den nationella födelsekohorten 1987 (Kansallinen syntymäkohortti 1987). Undersökningen omfattar alla finländare som föddes 1987, ungefär 60 000 personer.

Läs mer>

Urbana unga vuxnas brokiga livsstilar

Till unga vuxnas livsstil förknippas mångahanda föreställningar och antaganden. På samma sätt verkar det råda en inbiten uppfattning om konsumtionsvanorna, sätten och värderingarna hos dem som betraktar den urbana stadsmiljön som sitt revir.

Läs mer>

Ett regionalt differentierat Europa

Artikeln beskriver och analyserar regional differentiering i Europa i ljuset av regionekonomiska indikatorer och statistik samt placerar Helsingforsregionen och de övriga storstäderna i Östersjöområdet i det europeiska stadsnätverkets sammanhang.

Läs mer>
Kvartti 2/2013 |  20.06.2013Teemu Vass

Intervju med Tommi Laitio

Vilka är Helsingfors ungdomsväsendets viktigaste mål just nu? Vad är den största utmaningen för ledningen av ungdomsväsendet?

Läs mer>
Kvartti 2/2013 |  20.06.2013Tuula Joronen

Utan jobb eller studieplats – ett problem för första generationens invandrare

Föreliggande artikel granskar hur ungdomar blir utan jobb och studieplats i Helsingfors. Målgrupp är de 15–29-åriga helsingforsunga med utländsk härkomst som i slutet av år 2010 hade bott i Finland minst ett år.

Läs mer>

Andra generationerna på kommande

Just nu är invandrarbarns framgång och integrering föremål för ett växande intresse i Huvudstadsregionen.

Läs mer>
Kvartti 2/2013 |  20.06.2013Pekka Vuori

De unga befolkningsgrupperna i Helsingfors

I Helsingfors började 12–29-åringarna öka starkt efter depressionsåren i början av 1990-talet, och de är nu nästan en fjärdedel fler än 1993.

Läs mer>
Kvartti 2/2013 |  20.06.2013Teemu Vass

Nyheter: Det statliga programmet för öppen information offentligt, erkännande till HRI

Öppen information nådde en ny milstolpe i Finland då statsförvaltningen offentliggjorde sin avsikt att starta det treåriga Programmet för öppen information 2013–15 under ledning av finansministeriet. Målet är att alla betydande offentliga datalager ska finnas på nätet i maskinläsbart format, gratis och med tydliga användarvillkor senast 2020.

Läs mer>
Kvartti 2/2013 |  20.06.2013Vesa Keskinen

Läst: Noggrann kartläggning av stadslivet 1950–70

Det finns böcker – ibland – som verkligen gör intryck, som man bara måste sträckläsa. Fyndet för mig i våras var Mauri ”Moog” Konttinens Elämän kartoitus I & II, dvs. livskartläggning I & II.

Läs mer>
Kvartti 2/2013 |  20.06.2013Asta Manninen

Ledaren: En öppen stad inbjuder även unga att delta och utveckla

Helsingfors stads nya strategi för fullmäktigeperioden 2013–2016 betonar öppenhet, deltagande och att staden är funktionell ur invånarnas perspektiv. Vi satsar på sådant som påverkar stadsbornas vardag och livskvalitet.

Läs mer>

Staden bereder ungdomarna rum att glänsa och göra sina röster hörda

Den stora majoriteten av ungdomarna i Helsingfors mår just nu bra. Helsingfors stad vill agera så att denna utveckling fortsätter och så att allt fler unga mår bra, men det pågår en oroväckande segregationsutveckling.

Läs mer>
Kvartti 1/2013 |  17.04.2013Asta Manninen

Ledaren: Öppenhet, samarbete, design och ny tillväxt

År 2012 var Helsingfors tillsammans med städerna Esbo, Vanda, Grankulla och Lahtis utsedd till designhuvudstad i världen av den internationella designorganisationen ICSID (International Council of Societies of Industrial Design).

Läs mer>

Metropolen kan bli en innovationsknutpunkt som löser stora utmaningar

Föreliggande artikel beskriver innovationsknutpunkter jämte metodologin för hur sådana byggs upp.

Läs mer>

Valdeltagandet och partiernas väljarstöd i Helsingfors kommunalval hösten 2012

Kommunalvalet 2012 kan karaktäriseras som överraskande i likhet med många av de senaste valen. Tvärtemot vad man väntat sig sjönk valdeltagandet i hela landet med nästan tre procentenheter och i Helsingfors med 1,5 procentenhet sedan kommunalvalet 2008.

Läs mer>

Centralkökshus i Helsingfors och Åbo på 1910- och 1920-talen

Ur nutida synvinkel kan centralkökshusen ses som ett misslyckat experiment eller i förlängningen som ett exceptionellt bostads- och köksbyggande. Centralkökshusen utgjorde undantag till de hundratals andra höghus som byggdes vid samma tid.

Läs mer>
Kvartti 1/2013 |  17.04.2013Vesa Keskinen

Nyheter: Professor Mari Vaattovaara fick Helsingfors unis J.V. Snellmanpris

Den 26.3.2013 tilldelades Mari Vaattovaara, professor i urban geografi, Helsingfors universitets pris för förtjänstfullt förmedlande av vetenskaplig kunskap.

Läs mer>

Upplevelser av otrygghet är koncentrerade till vissa områden i Helsingfors

Helsingforsbornas trygghet har regelbundet undersökts med hjälp av enkäter sedan 2003. Upplevelser av otrygghet är i högre grad ett problem för kvinnor än för män och till exempel att råka ut för våld eller hot ökar förståeligt nog otryggheten.

Läs mer>
Kvartti 4/2013 |  30.01.2013Teemu Vass

Intervju med Rikhard Manninen: Generalplanen hjälper bostadsområden att hänga med

Helsingfors planering styrs i den kommande generalplanen av andra principer än de enligt vilka man har byggt staden under de tidigare decennierna. Nu byggs en koncentrerad och urban stad där människorna rör sig på spår, med cykel och till fots.

Läs mer>

Bläddra i artiklarna

  • Enligt tema
  • Enligt publiceringstidpunkt
  • Enligt nummer av Kvartti