Helsinki
Sidan uppdateras inte efter den 1 mars 2023, och kommer att tas bort.

Du hittar stadskansliets senaste statistik- och forskningsartiklar på kaupunkitieto.hel.fi.

Ett regionalt differentierat Europa

Helsingfors och Östersjöregionen i det europeiska regionnätverket

Befolkning och produktion har anhopats i sådana stadsregioner som spelar en viktig ekonomisk roll globalt och nationellt. Omkring hälften av den globala totalproduktionen uppstår i regioner som täcker bara 1,5 procent av jordens markyta (Världsbanken 2009). I Finland producerar Huvudstadsregionen, dvs. Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda, som tillsammans utgör 0,25 procent av Finlands markyta och 19 procent av landets befolkning, 30 procent av landets bruttonationalprodukt. De nordiska huvudstadsregionerna framstår i det europeiska regionnätverket som välbärgade, dragningskraftiga och produktiva områden. Vår artikel beskriver och analyserar regional differentiering i Europa i ljuset av regionekonomiska indikatorer och statistik samt placerar Helsingforsregionen och de övriga storstäderna i Östersjöområdet i det europeiska stadsnätverkets sammanhang.

Inledning

Koncentration och urbanisering brukar gå hand i hand med ekonomisk utveckling. Ju längre utvecklad och produktiv ett lands ekonomi är, desto mer urbaniserat tenderar landet vara. Vissa undantag finns i bägge riktningarna. Europa är en av världens mest urbaniserade och samtidigt – trots den ekonomiska krisen – ekonomiskt mest utvecklade områden. Trots att Finlands ekonomi till strukturen hör till de mest utvecklade länderna i Europa är Finland fortfarande klart mindre urbaniserat än de länder som är på motsvarande utvecklingsnivå. Landets geografi, historia och kultur spelar in. Efter att ha kommit igång sent har urbaniseringen framskridit snabbt allt sedan medlet av 1900-talet, och denna trend väntas fortsätta länge ännu. I Finland har övergången från agrart till industriellt och slutligen servicebetonat samhälle precis som tidigare i västra och centrala Europa varit starkt kopplad till växande produktivitet, stigande inkomstnivå, geografisk anhopning av produktionen samt snabb urbanisering (Laakso & Loikkanen 2004).

Tabell 1. NUTS 2 OCH NUTS 3-regionerna i EU och Finland år 2010.

Figur 1. Folkmängd i Europas regioner (NUTS 2) år 2010. Källa: Eurostat Regional Statistics Database & Statistikcentralen.

Figur 2. Bruttonationalprodukten i Europas regioner (NUTS 2) år 2010. Källa: Eurostat Regional Statistics Database & Statistikcentralen.

Figur 3. Folktätheten i Europas regioner (NUTS 2) år 2010 (invånare/km²). Källa: Eurostat, Regional Database & Statistikcentralen.

Figur 4. Köpkraftskorrigerad bruttonationalprodukt per capita i Europas regioner (NUTS 2) år 2009. Källa: Eurostat, Regional Statistics Database & Metropolitan Regions Database & Statistikcentralen.

Figur 5. F & U-utgifter i Europas regioner (NUTS 2) 2009 (% av BKT). Källa: Eurostat, Regional Statistics Database & Statistikcentralen.

Figur 7. Medelpriset för höghuslägenheter i vissa europeiska storstadsregioner 2007–2009 (euro/m²) (Helsingfors/Helsinki=Huvudstadsregionen 2009). Källa: Eurostat, Urban Audit Database & Statistikcentralen.

PM Eeva Kostiainen verkar som forskare och PD Seppo Laakso som forskare och verkställande direktör vid stadsforskningsfirman TA Oy. Firmans specialgebit är region- och stadsekonomi, i synnerhet undersökningar och utredningar specialiserade på befolkning, företagsverksamhet, bostadsmarknad, arbetsmarknad, markanvändning och stadsstruktur.

Litteratur:

Economist’s Intelligence Unit 2012. Liveability Ranking 2012.

Laakso, S. & Kostiainen, E. 2011. European Metropolises. Recession & Recovery. City of Helsinki, Urban Facts. Statistics 2011:19.

Laakso, S. & Loikkanen H.A. 2004. Kaupunkitalous. Johdatus kaupungistumiseen, kaupunkien maankäyttöön sekä yritysten ja kotitalouksien sijoittumiseen. Gaudeamus, Helsinki.

Laakso, S. & Kostiainen, E. & Kalvet, T. & Velström, K. Economic flows between Helsinki-Uusimaa and Tallinn-Harju regions. 2013. Helsinki-Tallinn Transport and Planning Scenarios project (H-TTransPlan)

Piekkola, H. & Susiluoto I. 2012. Kaupunkialueiden taloudellinen kasvu ja aineettoman pääoman merkitys alueille. Teoksessa Loikkanen, H.A. & Laakso, L. & Susiluoto I. (toim.) Metropolialueen talous. Helsingin kaupungin tietokeskus & Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikkaohjelma. 

Regional Innovation Scoreboard 2012. European Commission.

The World Bank 2009. Reshaping Economic Geography. World development report 2009.

Kommentera

I tidskriften: