Helsinki
Sidan uppdateras inte efter den 1 mars 2023, och kommer att tas bort.

Du hittar stadskansliets senaste statistik- och forskningsartiklar på kaupunkitieto.hel.fi.
  • Kuva: Visit Helsinki / Jussi Hellsten.

Kvartti 1/2016 |  13.05.2016Timo Cantell

Kvartti 1/2016: Ledare

Jag minns ännu tydligt och klart hur jag för några år sedan i Paris fick syn på en musikaffär som var specialiserad på harpor. Det lilla utrymmet var smockfullt med instrument, det ena vackrare än det andra. Något liknande hade jag aldrig sett. Jag märkte att jag höll på och iakttog storstadslivet, där marknader för olika små subkulturer, specialgrupper och behov kan förtätas i synliga knutpunkter.

Det skulle knappast bära sig att ha en affär med bara harpor i en liten butikslokal i Helsingfors, men i en metropol av Paris storlek är det möjligt, rentav lönande. Faktum är att det i närheten fanns ett annat företag inom samma bransch. Men inte blir man ju utan i Helsingfors heller, här finns många butiker för gitarrister, och även bleckblåsare har bra urval. Till och med för flöjtister finns här en egen butik. Men till en harpaffär är det ännu en bit kvar.

Dessa exempel berättar om specialisering och differentiering, om koncentration och arbetsfördelning, kort sagt om faktorer som anses vara framgångsindikatorer för städer. Ekonomisterna talar om tre D:n: density, distance, division, dvs. täthet, avstånd och indelning. De syftar på den anhopning av folk, varor och tjänster som städerna kan bjuda på och på den ökning i produktivitet och utbyte som därav följer. Å ena sidan uppstår specialisering och en migrationsrörelse inåt staden. Men å andra sidan medför indelning att dels folk, dels fenomen skils åt från varandra, och att skrankor uppstår.

Föreliggande nummer av Kvartti tar upp vissa centrala faktorer för städers existens, såsom specialisering och produktivitetsfördelar i samband med ekonomiskt utbyte. Dessa faktorer ger positiva verkningar i form av ekonomisk företagsamhet, ökande välstånd för befolkningen och lockande stadsmiljöer för olika slags befolkningsgrupper.

Samtidigt ser vi också avigsidan av stadslivet, de negativa fenomenen, skrankorna, delningen, såsom bostadslösheten och svårigheterna att få fotfäste på arbetsmarknaden. Att förstå dem hör också det till utvecklandet av livet i staden.

Kärnstäder betjänar en mycket större helhet än den befolkning eller den ekonomiska och samhälleliga företagsamhet som ryms inom deras egna gränser. I Helsingfors och Helsingforsregionen anhopas specialkunnande inom många branscher; inbördes nätverk, arbetsmarknad, boendelösningar. Detta är till gagn för Finland både nationellt och internationellt.

Anhopning, arbetsfördelning, nåbarhet, indelningar – om dessa saker handlar artiklarna i detta nummer av Kvartti.

Timo Cantell är direktör vid Helsinfors stads faktacentral.

Kommentera

I tidskriften: