Helsinki
Sidan uppdateras inte efter den 1 mars 2023, och kommer att tas bort.

Du hittar stadskansliets senaste statistik- och forskningsartiklar på kaupunkitieto.hel.fi.
Kvartti 4/2016 |  16.12.2016Timo Cantell

Kvartti 4/2016: Ledare

Året 2015 blev exceptionellt i och med den stora mängden flyktingar som kom till Europa. Till Finland har det aldrig förr kommit så många asylsökande, och många av dem kommer med tiden att vara bosatta i Helsingfors.

I föreliggande nummer av Kvartti granskas erfarenheter från år 2015 och görs inledande bedömningar av asyslökarnas situation i Helisngfors. Artiklarna ger vid handen att de asylsökande, trots att de utgör en stor skara, ändå ser ut att få en begränsad inverkan på Helsingfors befolkning och till exempel arbetsmarknaden här.

Precis som vi måste följa de asylsökandes situation är det också viktigt att hålla ett öga på den övriga internationella flyttningsrörelsen. Den är överallt i världen inriktad framför allt på de stora städerna. Det är svårt att förutspå flyttningsrörelsens framtid för Finlands del, men dess verkningar kommer i vilket fall som helst att bli störst i Helsingfors och övriga Huvudstadsregionen.

De europeiska länderna försöker begränsa asylsökarnas flyttande. Samtidigt är det många länder som – liksom de stora städerna och stadsregionerna – tävlar hårt om den kunniga arbetskraften på den internationella marknaden. Om estländarnas flyttande till Finland upphör är det skäl för Finland och Helsingfors att allvarlligt fundera på var man ska hitta folk till de bransher som har brist på arbetskraft.

I alla de nordiska länderna har det varit svårt för folk med flyktingbakgrund att bli integrerade. Det behövs nu ännu mera kunskap än förr om hurdan integrering som bäst hjälper dem att komma in i arbetslivet och att hitta sin plats i övrigt i Helsingfors.

Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer antalet och andelen personer med utländsk bakgrund att växa starkt i Helsingfors. En stor del av skolorna är redan nu mångetniska och mångkulturella, och de närmaste åren kommer denna mångfald att synas även vid högskolor och andra läroinrättningar och på arbetsplatserna. För att kunna reagera även på den utvecklingen behöver staden få ännu mera statistik och forskningsfakta.

Kommentera

I tidskriften: