Helsinki
Sidan uppdateras inte efter den 1 mars 2023, och kommer att tas bort.

Du hittar stadskansliets senaste statistik- och forskningsartiklar på kaupunkitieto.hel.fi.
Kvartti 2/2014 |  13.09.2014Timo Cantell

Uppdatering av statistik- och forskningsprogrammet Fakta om Stan för åren 2014–2015

Den 7.12.2010 godkände Helsingfors stadsstyrelse programmet Tietoa Stadista (Fakta om Stan) för åren 2011-2015, som skisserar upp de centrala tyngdpunkterna i Helsingfors stads faktacentrals statistik- och forskningsarbete. Programmet slår fast de viktigaste inriktningarna under denna period och – med noggrannare beskrivningar – de statistik- och forskningsprojekt som upplevdes viktigast under periodens tre första år. Som en skild del ingår också beskrivningar av forskningsverksamheten vid fyra andra av Helsingfors stads verk och inrättningar.

Då Stadsstyrelsen fattade beslut om Fakta om Stan bad den samtidigt Faktacentralen att tids nog närmare definiera statistik- och forskningsprogrammen under de två sista åren av programperioden. På det sättet var man redo att reagera på eventuella förändringar och att nya saker kommer upp som man inte kunnat förutse då programperioden bereddes.

Denna uppdatering har nu gjorts, under omfattande samarbete mellan företrädare för många av stadens verk och inrättningar och viktiga samarbetspartners, under ledning av Ritva Viljanen, biträdande stadsdirektör med ansvar för bildningsväsendet. Resultatet är ett uppdaterat statistik- och forskningsprogram för åren 2014-2015, som Stadsstyrelsen godkände den 16.6.2014.

Som central utgångspunkt dessa två år har det uppdaterade Fakta om Stan tyngdpunkterna i stadens strategiprogram och de informationsbehov som dessa tyngdpunkter medför. Också informationens öppenhet är en viktig utgångspunkt. Jämfört med programperiodens början har vi nu beaktat den kontinuerligt fortgående folkökningen, det svåra ekonomiska läget och dess verkningar, samt de möjligheter som öppen data öppnar.

Följande forsknings- och statistikteman har lyfts fram:

- Befolkningsprognosen (lokal, regional, språkgrupper)

- Ungdomar, seniorer och invandrare

- Utvecklingen i stadens områden, skillnader mellan områdena

- Välståndets utveckling, skillnader i välstånd

- Utvecklingen på arbetsmarknaden

- Stadskultur och kulturkonsumtion

- Jämförelser städer emellan

Statistik- och forskningsverksamheten utvecklas genom att betona dels kundperspektivet i statistiken och forskningen, dels att informationen når fram och är verkningsfull och att den öppna datan utvecklas. Också samarbetet med högskolorna ges uppmärksamhet, liksom gemensam anskaffning av externa datamaterial för staden, med omfattande bruksrättigheter.

Strukturellt nytt i det nu godkända programmet är att statistik- och forskningsprojekten nu slagits ihop. Sålunda beskrivs till exempel temat boende med hjälp av både statistik och forskning. I bakgrunden finns tanken att det ur informationsbehovssynvinkel inte alltid är nödvändigt att specificera vilken källa som innehåller till exempel boenderelaterad information, utan det viktiga är att själva informationsbehovet stillas. Med i helheten finns sammanlagt 60 forskningsprojekt eller statistikutvecklingsprojekt.

Kommentera

I tidskriften: