Helsinki
Sidan uppdateras inte efter den 1 mars 2023, och kommer att tas bort.

Du hittar stadskansliets senaste statistik- och forskningsartiklar på kaupunkitieto.hel.fi.

Fakta om Kvartti

Kontakt:

Chefredaktör Timo Cantell, tel. 09 310 73362, timo.cantell@hel.fi

Redaktör Teemu Vass, tel. 09 310 64806, teemu.vass@hel.fi

Tidskriften Kvartti utges av Helsingfors stad och presenterar färska forskningsrön och statistik om Helsingfors och Helsingforsregionen – även i jämförelse med andra stadsregioner. I tryck utkommer Kvartti fyra gånger om året.

Kvartti riktar sig till beslutsfattare och planerare i Helsingfors, men också till alla som vill sätta sig noggrannare in i forskning och fakta om urbana fenomen.

Ett av de fyra årliga numren av Kvartti utges på engelska under namnet Helsinki Quarterly. De tre övriga är på två språk: finska och svenska med samma innehåll på bägge språken.

Fullständigt namn: Kvartti: Kvartalspublikation från Helsingfors stads faktacentral

ISSN 0788-1576 (i tryck), ISSN 1796-7279 (som PDF)

 Webbpublikationen Kvartti finns på adressen www.kvartti.fi. Webbversionen innehåller alla de artiklar som finns i den tryckta versionen. Webbversionen är på tre språk: största delen av artiklarna utges på finska och svenska, och dessutom kan de artiklar som utkommit i Helsinki Quarterly, dvs. på engelska, läsas på webbversionen.

På webbversionens sidor publiceras även sådana bloggskriverier (på finska) som hänför sig till forskning och kunskap om Helsingfors. Utöver detta kan även de nummer av Kvartti som givits ut i tryck, från och med nr 1/2013, läsas i pdf-format på webbversionen. Äldre nummer av Kvartti kan läsas här.

Instruktioner för artikelskribenterna

Artiklarna skickas helst som e-postbilagor till Kvarttis redaktör (teemu.vass@hel.fi), och texterna kan vara på finska, svenska eller engelska. Artikeln börjar med en kort beskrivande ingress, och artikelns innehåll fokuserar på att lägga fram rön och tolkningar.

Rubrikerna i texten skall vara korta, målande och sammanfattande, inte detaljerade av typ ”inledning, slutkläm, diskussion”. Textens maximilängd är 4-5 sidor alias ca. 1 700 ord / 15 000 tecken. Därvid bör beaktas att

• Texten påbörjas i vänstra kanten utan infällning, och bara vänstra kanten skall vara jämn.

• Radbytestangenten används endast i slutet av varje stycke. En tom rad lämnas mellan styckena. Automatisk avstavning används inte.

• Källhänvisningar anges inom parentes enligt mönstret: författarens namn, utgivningsår, till sist eventuell sidangivelse. Exempel: (t.ex. Karisto & Monten 1996, 25). Fotnoter bör undvikas.

• Siffermaterialet till figurer, tabeller och kartor levereras helst i formatet Excel. Rubriker till figurer etc. skrivs in i texten, och då de uppgörs bör skribenten beakta att rubriker och förklaringar kommer på två språk i den slutliga texten (undantag Helsinki Quarterly), alltså fatta sig kort.

• Fotografier mottags gärna, med en resolution à minst 300 dpi, i formatet jpg eller tiff.

• Källförteckningen läggs till efter artikeln under rubriken Litteratur.

För artikel publicerad i den tryckta Kvartti betalas ett arvode. Artiklarna kan publiceras i Kvarttis webbversion redan innan följande tryckta Kvartti kommit ut.

Kvarttis materialinlämningsdagar och utgivningsdatum 2023 är följande:

Kvartti         Materialdeadline    Tidskriften utkommer i

1/2023           15.2.2023                 april 2023

2/2023          21.4.2023                 juni 2023

3/2023          11.8.2023                oktober 2023

4/2023          27.10.2023             december 2023