Helsinki
Sidan uppdateras inte efter den 1 mars 2023, och kommer att tas bort.

Du hittar stadskansliets senaste statistik- och forskningsartiklar på kaupunkitieto.hel.fi.

Kvartti 3/2017

TIMO CANTELL

Pääkirjoitus

Ledare

ARI NISKA

Lasten määrän kasvu keskittyy nyt kantakaupunkiin

Antalet barn växer framför allt i innerstaden idag

STINA HÖGNABBA

Helsinki on panostanut lasten hyvinvointia koskevan tiedon tuotantoon

Helsingfors stad har satsat på att ta fram fakta om barnens välfärd

MINNA SALORINNE & SANNA RANTO

Lapsiperheiden vanhempien työllisyys Helsingissä

Sysselsättningsgraden med barnfamiljsföräldrar i Helsingfors

JOHANNA LAMMI-TASKULA & JOHANNA HIETAMÄKI

Yksivuotiaiden vanhemmat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen – osa tarvitsisi enemmän tukea ja huomiota

Ettåringars föräldrar nöjda med barndagvården – en del skulle behöva mera stöd och uppmärksamhet

ANITA HAATAJA & MARIA VALASTE

Laskelmatyökaluilla voidaan tunnistaa lapsiperheiden kannustinloukkuja

Beräkningsverktyg kan identifiera arbetslöshetsfällor för barnfamiljer

ANNA-MAIJA CASTRÉN & VAULA TUOMAALA

Kuka kuuluu vauvan perheeseen? Vastasyntyneiden perhesuhteet Helsingissä

Vilka hör till en babys familj? Nyföddas familjeförhållanden i Helsingfors

VEERA MOLL

Korttelikaupungista lähiömetsiin – helsinkiläislasten muuttuva liikkuminen kaupungissa

Från kvartersstad till förortsskogar – helsingforsbarnen rör sig föränderligt i sin stad

PETTERI RÄISÄNEN

Lasten osallistumisessa taidekasvatushankkeisiin isoja eroja koulujen ja alueiden kesken

Stora skillnader skolor och områden emellan i hur barn deltar i konstfostringsprojekt

UUTISET | NYHETER

Helsinkiläisperheiden päivähoitoratkaisuista uutta tietoa

Nya rön om hur barnfamiljer i Helsingfors löst barnskötseln

Read issue

Kvartti 3/2017 pdf, 11.72 MB