Helsinki
Sivustoa ei enää päivitetä 1.3.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisemat uudet tutkimusartikkelit löytyvät sivustolta kaupunkitieto.hel.fi.
  • Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Kimmo Brandt.

Artikkeli |  23.01.2018Vesa Keskinen

KAPA: Arjen ongelmien kanssa pärjätään, terveyspalveluissa osin parannettavaa

Helsinki ja Espoo ovat osallistuneet valtakunnalliseen kaupunki- ja kuntapalvelut (KAPA) -tutkimukseen yhdeksän kertaa vuodesta 1983 lähtien. Tutkimus on toteutettu valtuustokausittain. Tutkimuksessa selvitetään kuntalaisten tyytyväisyyttä julkisiin palveluihin sekä asumiseen kaupungissa. Vuoden 2016 kyselyyn osallistui myös Vantaa. Espoosta 18–79-vuotiaita vastaajia on 1280, Helsingistä 1081 ja Vantaalta 1064.

Arjen ongelmia koskeva kysymyskokonaisuus liitettiin kuntapalvelututkimukseen laman keskellä vuonna 1993. Kysymys on esitetty muodossa: "Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväisestä arkielämästä selviytymistä?"

Arjen ongelmia koskevaan kysymyskokonaisuuteen (14 osiota) on aiemmin vastattu aktiivisesti. Vain pari prosenttia vastaajista (esim. vuonna 2012 Helsingissä vain 34 henkilöä) on hypännyt koko kysymyspatterin yli. Vuonna 2016 näin ei enää ollut, vaan vastaamattomia oli Helsingissä 102 kpl, eli lähes joka kymmenes (9,4 %). Espoossa vastaamattomia oli 4 % ja Vantaalla 6 %.

Niiden vastaajien osuus, joita yksikään kysytyistä arjen ongelmista ei koskettanut, on jatkuvasti kasvanut. Kevään 2016 kyselyssä heitä oli Helsingissä 39 %, Espoossa 45 % ja Vantaalla 41 prosenttia. Vuonna 2012 joka kolmas helsinkiläinen vastaaja oli ”ongelmaton”. Espoossa ongelmattomia oli jo vuoden 2012 kyselyssä 40 prosenttia vastaajista.

Kuvio 1. Arjen ongelmat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2016, 18–79-vuotiaat.

Oheiset tarkastelut (Kuvio 1) on tehty koko kysymyskokonaisuuteen vastanneista. Kaikissa pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa yleisimmin mainittuja arjen ongelmia ovat elämää vaikeuttavat sairaudet tai vammat.

Helsinki ja Vantaa näyttäytyvät asukkaiden arjen ongelmien suhteen hyvin samanlaisina. Espoossa tilanne on parempi. Samalla vastaajalla tai hänen perheenjäsenellään oli keskimäärin kaksi ongelmaa. Espoossa luku oli 1,7, Helsingissä 2,4 ja Vantaalla 2,2.

Kyselyyn vastanneet olivat suhteellisen iäkkäitä: Helsingissä vastaajien keski-ikä oli 55 vuotta, Espoossa 56 vuotta ja Vantaalla 57 vuotta. Tämä selittää sitä, että elämää vaikeuttava sairaus tai vamma nousee yleisemmäksi arjen ongelmaksi.

Hammaslääkäripalveluissa parannettavaa

Asukkaiden mielipiteitä kunnan terveyden- ja sairaanhoidosta kysyttiin kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksessa seitsemän asian suhteen. Näistä neuvolatoiminta, terveyskeskuksen vuodeosasto, vanhusten kotihoito ja sairaankuljetus sekä ensihoito olivat yli puolelle vastaajista ”tuntematonta”, eli he eivät osanneet niitä arvioida.

Kysytyt asiat olivat Espoossa hieman muita kaupunkeja paremmalla tolalla. Etenkin Helsingin ja Vantaan hammaslääkäripalveluissa olisi vastaajien mielestä vielä parannettavaa.

Taulukko 1. Tyytyväisyys eräisiin terveyspalveluihin Helsingissä (N=1057), Espoossa (N=1260) ja Vantaalla (N=1043) keväällä 2016.

Lisätietoa Kaupunki- ja kuntapalvelut (KAPA) -tutkimuksesta: tutkija Vesa Keskinen (vesa.keskinen[at]hel.fi), Helsingin kaupunginkanslia.

Kommentoi